สอนภาษาอังกฤษร้อยแปด สอนคำศัพท์ วลี ประโยค บทสนทนา ไวยากรณ์ สอนทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้าเป็นภาษาอังฤษ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้บ้างสักนึดหนี่งก็ยังดี

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ต่างๆที่น่าสนใจ กลุ่มคำศัพท์ที่แบ่งตามหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการเรียนรู้และจดจำ

วลีภาษาอังกฤษ

คำหรือกลุ่มคำสำหรับการสื่อความหมายหรือสื่อสารภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักภาษา กฏเกณฑ์ทางภาษาที่ควรเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจภาษาอย่างถ่องแท้มากขึ้นกว่าเดิม